Hotărârea nr. 151/2017

Hotărârea 151/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință cu două unități locative – str. Blajului nr. 7; beneficiar: Rigmany Arpad.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință cu două unități locative - str. Blajului nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planulului Urbanistic de Detaliu - construire locuință cu două unități locative - str. Blajului nr. 7 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 48452 din 13.02.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință cu două unități locative - str. Blajului nr. 7. beneficiar: Rigmany Arpad;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1125 din 17.01.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință cu două unități locative - str. Blajului nr. 7, beneficiar: Rigmany Arpad, pe o parcelă de teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  retragerea minimă față de limita nordică și sudică - 3 m;

  • •  retragerea minimă față de limita vestică - 6 m;

  • •  retragerea minimă față de limita estică - 5 m;

  • •  accesul auto și pietonal: din strada Blajului;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: existentă la str. Blajului.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


de ședință,

Ștefan Tarcea


Nr. 151 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)