Hotărârea nr. 150/2017

Hotărârea 150/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni mixte P+5E+R, str. Anton Pann nr. 28-30; beneficiară: S.C. EBS Real Estate Investment S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 116527/01.04.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia precum și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a spațiului cu suprafața utilă de 64,1 mp., compus din: două birouri, două antree, un wc și o magazie, identificat ca parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 108 ap. 25, Corp A, cu nr. topo. 4797/1/XXV, 4798/1/XXV, cu părți indivize comune în cotă de 11,22/100 parte, înscris în C.E nr. 265755-C1-U14, în proprietatea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Imobilul se dă în folosință gratuită în scopul funcționării Centrului de zi pentru vârstnici nr. 2, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare la imobilul din str. Decebal nr. 21, conform proiectului „Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 2”.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 150 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)