Hotărârea nr. 149/2017

Hotărârea 149/2017 - Aprobarea P.U.D. construire centru de sănătate S+P+E+R, str. Corneliu Coposu nr. 13; beneficiari: Raus Iulian și Raus Alina Viorica.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire centru de sănătate S+P+E+R, str. Corneliu Coposu nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire centru de sănătate S+P+E+R, str. Corneliu Coposu nr. 13 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 38128 din 09.02.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — construire centru de sănătate S+P+E+R, str. Corneliu Coposu nr. 13, beneficiari: Raus Iulian și Raus Alina Viorica;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1025 din 24.11.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire centru de sănătate S+P+E+R, str. Corneliu


Coposu nr. 13, beneficiari: Raus Iulian și Raus Alina Viorica, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • - retragerea minimă față de limita lateral-estică: amplasare pe limită;

  • - retragerea minimă față de limita lateral-vestică: 4,5 m;

  • - retragerile minime față de limita posterioară: minim 6 m;

  • - circulații și accese: din str. Corneliu Coposu;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Corneliu Coposu.

    Art. 2. - 1) Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferent P.U.G. 2014,


parcela este grevată de servitutea de utilitate publică propusă prin P.U.G., reglementată la profil tip II.A-35 m.

(2) Suprafața de teren necesară pentru asigurarea servitutii de utilitate publică va fi dezmembrată și înscrisă în CF cu titlu de „drum”, urmând a fi transferată în proprietate publică, conform art. 25 alin. 4 din partea a Il-a a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 4. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.Nr. 149 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Președinte de ședință,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

art. 47 alin. 2 din Legea nr.''"Ec. Dan Mtfra/r, Prof. univ. dr. Ioan Pop


CONTRASE


AZA*


Secretarul municipiului,

Jr. Aura^atRoșca^ ț


Subsemnatul Dan Ștefan Tarcea, în calitate de consilier local, în temeiul art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz semnarea Hotărârilor nr. 148 și 149, motivat de faptul că nu am participat la dezbaterea și votul proiectelor de hotarare care au stat la baza adoptării acestora, în ședința Consiliului local din data de 28 februarie 2017.

03.03.2017


I \

Dan Stefanuarcea

9          V