Hotărârea nr. 148/2017

Hotărârea 148/2017 - Aprobarea P.U.D. extindere imobil (restaurant) cu sală de consumație și spații auxiliare str. Clinicilor nr. 7-9A, Cluj-Napoca; beneficiar: Morariu Sorin Ștefan.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere imobil (restaurant) cu sală de consumație și spații auxiliare str. Clinicilor nr. 7-9A, Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere imobil (restaurant) cu sală de consumație și spații auxiliare, str. Clinicilor nr. 7-9A, Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 28281 din 13.02.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - beneficiar: Morariu Sorin Ștefan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1049 din 07.12.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 Iit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere imobil (restaurant) cu sală de consumație și spații auxiliare, str. Clinicilor nr. 7-9A, Cluj-Napoca, beneficiar: Morariu Sorin Ștefan, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • - retragerea minimă față de limita laterală estică: H comișă/2, dar nu mai puțin de 4,5m;

  • - retragerea minimă față de limita laterală vestică: pe limita de proprietate vestică;

  • - retragerea minimă față de limita posterioară: pe limita de proprietate posterioară;

  • - circulații și accese: din strada Clinicilor;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. — Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 148 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Subsemnatul Dan Ștefan Tarcea, în calitate de consilier local, în temeiul art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz semnarea Hotărârilor nr. 148 și 149, motivat de faptul că nu am participat la dezbaterea și votul proiectelor de hotarare care au stat la baza adoptării acestora, în ședința Consiliului local din data de 28 februarie 2017.

03.03.2017