Hotărârea nr. 147/2017

Hotărârea 147/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială – str. D.D. Roșca nr. 8; beneficiari: Surcel Mihai și Surcel Alina-Cristina.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru parcelare teren .și a Planului Urbanistic de Detaliu - pentru construire imobile de locuințe colective S+P+2E, str. Mireea Eliade nr. 45

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința de îndată.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru parcelare teren și a Planului Urbanistic de Detaliu - pentru construire imobile de locuințe colective S♦ Pi 2E, str. Mireea Eliade nr. 45 proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 12445 din 12.01.2015 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru parcelare teren și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobile de locuințe colective S+P+2E, str. Mireea Eliade nr. 45. beneficiari: Oros Beniamin Nicolae și soția Oros Susana;

Având în vedere Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism nr. 337412/714 din 17.04.2014, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 31 alin. (2) din R.I..U. aferent P.U.G.;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c”, 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - pentru parcelare teren, str. Mireea Eliade nr. 45. beneficiari: Oros Beniamin Nicolae și soția Oros Susana, în scopul parcelării terenului proprietate privată, cu menținerea reglementărilor, indicilor urbanistici P.O.T. max = 35% și C.U.T. max. = 0.9 (pentru P-i-2), a suprafeței minime de 400 mp. aferente construirii de locuințe colective.

Prin P.U.Z. se reglementează:

  • •  regimul de înălțime: S+P+2E;

  • •  alinierea minimă la 1.0 m. față de limita spre drumul de acces nou propus. Circulația va fi asigurată din str. Mireea Eliade pe drum nou cu lățimea de 7,0 m.

Art. 2. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire imobile de locuințe colective S+P+2E. str. Mireea Eliade nr. 45.

Prin P.U.D. se reglementează:

  • •  regimul de înălțime: S+P+2E;

  • •  retragerea față de str. Mireea Eliade, de min. 5.0 m.:

  • •  retragerea față de limita lateral-vestică: 4.5 m (de la cel mai avansat element arhitectural al fațadei, cx.: balcon, bovindou. perete exterior):

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare, aprobat prin I lotărârea nr. 539/2006.

Art. 3. - In vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum’’ a suprafețelor de teren necesare pentru regularizarea străzii Mireea Eliade la profil de 9,0 m. (7.0 m. carosabil + 2 trotuare de 1.0 m. lățime).

Drumul nou propus va fi cu acces public nelimitat și va fi prezentată o declarație notarială in acest sens, înaintea emiterii autorizațiilor de construire.

Autorizațiile de construire pentru investițiile propuse vor fi emise numai după realizarea rețelelor tchnico-edilitare. respectiv strada va fi executată la nivel de strat de rezistență.

întreaga investiție va fi suportată de către beneficiarii prezentului P.U.Z.

Amenajarea Pârâului ț iganilor va fi făcută astfel încât sâ se asigure un acces facil in vederea intervențiilor necesare întreținerii acestuia.

Art. 4. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de IK luni de la intrarea în vigoare a noului P.U.Ci.

Arț. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Urbanism.

Nr. 147 din 9 aprilie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi)