Hotărârea nr. 146/2017

Hotărârea 146/2017 - Aprobarea P.U.D. supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, str. Traian Moșoiu nr. 23; beneficiar: Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă strada Traian Moșoiu nr. 23

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, strada Traian Moșoiu nr. 23 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 36299 din 14.02.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă , strada Traian Moșoiu nr. 23, beneficiar: Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 15 din 31.01.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. „c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Supraetajare, consolidare, reabilitare și amenajare clădire existentă, strada Traian Moșoiu nr. 23, beneficiar: Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, pe parcelă de teren proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • •   etajarea construcției existente;

  • •   retragerile minime față de limitele parcelei - se mențin cele existente;

  • •   circulații și accese: din str. Traian Moșoiu;

  • •   staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei;

  • •   echipare tehnico-edilitară: existente.

Art. 2. -

Art. 3. -


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția\Generală de Urbanism.

/o^A<

* (

o'/Secretaru>mun/ipiului,


Președinte de ședință, c\i>an Ștefan Tarcea \ \ I       ’


CON


Jr. Aur(Ka/^oșca^


Nr. 146 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)