Hotărârea nr. 145/2017

Hotărârea 145/2017 - Aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81244 din 16.02.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și a subcomisiilor acesteia, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă componența nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a subcomisiilor acesteia - comisia operativă de urbanism și comisia de estetică urbană, în componența menționată în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Mandatul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism este de 4 ani, iar membrii ei nu pot fi desemnați mai mult de două mandate.

Art. 3. - începând cu data aprobării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr.

ANEXAI IaHCLnr. 145/2017

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Municipiului Cluj-Napoca

Cap. 1 BAZA LEGALĂ

Legea nr. 350/2001 actualizată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul; Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.

Cap. 2 SCOPUL CONSTITUIRII

Art. 2.1 în scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă, în coordonarea Primarului Municipiului Cluj-Napoca, se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism (denumită în continuare "CTATU"), ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef.

Cap. 3 COMPONENȚA COMISIEI

Art. 3.1 Membrii comisiei sunt specialiști atestați din domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, respectiv arhitecți/urbaniști cu experiență în domeniul urbanismului, specialiști în elaborarea de părți din documentații de amenajare a teritoriului sau de urbanism (amenajare peisagistică, protejarea și dezvoltarea patrimoniului construit, sociologie urbană și demografie, economie urbană, căi de comunicații și transporturi) și reprezentanți ai administrației publice locale. Secretariatul comisiei este asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-șef.

Art. 3.2. Componența nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și regulamentul de organizare și funcționare al acesteia se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, pe baza nominalizărilor asociațiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, instituțiilor de învățământ superior și ale arhitectului-șef, cu asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, potrivit legii. Mandatul comisiei este de 4 ani, iar membri nu pot fi desemnați mai mult de două mandate.

Art. 3.3 Pentru evitarea conflictelor de interese, la începerea mandatului, membri comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism trebuie să semneze o declarație pe propria răspundere prin care se obligă ca, pe perioada exercitării mandatului, să nu încheie sau să nu execute contracte de achiziții publice cu autoritatea publică locală din a cărei comisie fac parte și să se abțină de la vot în cadrul procedurilor de avizare în cazul în care au participat la elaborarea unei documentații depuse spre avizare la comisia din care fac parte.

Art. 3.4 Orice modificări în componența Comisiei sau în regulamentul de funcționare se pot face doar cu aprobarea Consiliului local al municipiului.

Art. 3.5 Pentru creșterea eficienței activității, CTATU va funcționa în plen sau/și în subcomisii (comisia operativă de urbanism și comisia de estetică urbană), cu secretariat propriu, având î         nență


membri titulari și invitați.


Cap. 4 ATRIBUȚIILE CTATU

 • A. Atribuțiile Comisiei de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

Art. 4.1 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism fundamentează din punct dc vedere ■fota m 1 O       1 "fot* o o  nx  ti 111 n  o v«ta i'foofiitaii           A x Mnml                           z-»f z-v         •«-»  z-» r «    4-z~» L»  . z-.  z<’>x     ----

tehnic emiterea avizului arhitectului-șef. Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu deliberării Consiliului local.


Art. 4.2 Categorii de lucrări ce vor fi analizate de comisie:

 • A. Documentații de urbanism și amenajare a teritoriului

 • a) Planuri de Amenjare a Teritoriului (metropolitan);

 • b) Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent;

 • c) Planuri Urbanistice Zonale și regulamente aferente;

 • d) Planuri Urbanistice de Detaliu și regulamentele aferente;

 • e) Studii și proiecte de circulație;

 • f) Studii de fezabilitate;

 • g) Studii și strategii de dezvoltare urbană;

 • h) Studii de fundamentare și/sau inițiere aferente documentațiilor de urbanism/amenajare a teritoriului;

 • i) Teme de proiectare pentru investițiile administrației publice locale în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;

 • j) Teme pentru concursuri de urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură, organizate de administrația locală pentru obiective de interes public;

1) Alte proiecte de interes municipal, la recomandarea Arhitectului Șef.

 • B. Documentații având ca obiect:

 • a) teme de proiectare pentru investițiile majore ale Primăriei Municipiului Cluj-

Napoca la solicitarea direcțiilor inițiatoare din Primărie

 • b) teme pentru concursuri de arhitectură, concursuri de idei

 • c) lucrări de construire, modernizare, consolidare ce urmează a se executa în zonele protejate și spațiile publice

 • C. Documentații în vederea obținerii avizului de inițiere

Art. 4.3. Comisia semnalează Consiliului local disfuncționalități apărute în structura urbană (incompatibilități funcționale, agresarea cadrului natural, alterarea esteticii urbane, a morfologiei spațiale, afectarea patrimoniului construit etc.) și înaintează propuneri Consiliului local de întocmire a unor documentații care să conducă la diminuarea sau înlăturarea disfuncționalităților.

B. Atribuțiile Comisiei Operative (CO)

Art. 4.4. Analiza preliminară a documentațiilor de urbanism depuse de petenți în vederea promovării și dezbaterii în C.T.A.T.U. Analiza preliminară urmărește modul de încadrare în planurile de nivel superior, fundamentarea soluției și calitatea acesteia.

Art. 4.5 Propune restituirea documentațiilor necorespunzătoare din punct de vedere urbanistic sau neaprofundate suficient, solicitând completări (piese scrise și desenate suplimentare) și/sau modificări.

Art. 4.6 Analizarea proiectelor importante supuse consultării comisiei de către Arhitectul Șef, prin interpretarea documentațiilor de urbanism în vigoare.

C. Atribuțiile Comisiei de Estetică urbană (CEU)

Art. 4.7 Conform prezentului regulament CEU are următoarele atribuții

 • a) analizează și fundamentează emiterea Avizului Arhitectului Șef pentru:

 • - lucrări de artă monumentală, amenajări ambientale, amenajări peisagere, mobilier stradal, diverse alte lucrări în spațiile publice;

-activitatea de publicitate în conformitate cu Regulamentul de publicitate: panotaj stradal și pe construcții, bannere, meshuri;

 • - propunerile de fațadizare/refațadizare în special pe zona centrală și arterele principale de circulație; -volumetrii și studii de culoare, după caz;

 • b) Propune restituirea documentațiilor necorespunzătoare din punct de vedere estetic sau neaprofundate suficient, în vederea modificării, completării sau corelării.

Cap. 5 FUNCȚIONAREA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM

Art. 5.1 Activitatea CTATU se desfășoară în ședințe lunare/bilunare la convocarea secretarului acesteia sau în funcție de volumul de lucru ori la solicitarea Arhitectului Șef.

Art. 5.2 Propunerea ordinii de zi se face de către secretariatul CTATU după verificarea documentațiilor din punct de vedere al metodologiei de elaborare, a conținutului cadru și după analiza preliminară a acestora în CO. Ordinea de zi se aprobă de către Primar și va fi făcută publică prin postarea pe site-ul insituției cu cel puțin trei zile înainte de ședință.

Art. 5.3. Membrii comisiei au obligația de a studia în prealabil documentațiile supuse avizării pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calității și legalității acestora până la data ședinței. Documentațiile incluse pe ordinea de zi a ședinței pot fi transmise în format electronic membrilor comisiei, la solicitarea acestora, pe adresele de e-mail furnizate.

Art. 5.4 Convocarea membrilor comisiei, a proiectanților și, după caz, a beneficiarilor, se face telefonic sau e-mail prin grija secretariatului.

Art. 5.5 Lucrările ședințelor CTATU sunt conduse de Arhitectul Șef, ce verifică întrunirea cvorumului. Comisia funcționează în prezența a cel puțin 1/2+1 din numărul membrilor în funcție. La ședințele la care participă primarul/viceprimarul acesta va conduce ședința.

Art. 5.6 Secretariatul comisiei consemnează prezența membrilor care vor semna în registrul de procese verbale, întocmește procesul-verbal de ședință, redactează avizele Arhitectului Șef fundamentate de punctul de vedere al comisiei și adresele de comunicare a concluziilor ședințelor CTATU.

Art. 5.7 Secretariatul întocmește fișe tehnice pentru documentațiile supuse dezbaterii. Fișele vor fi puse la dispoziția membrilor comisiei și prezentate în plen, urmând ca după prezentarea lucrărilor să se dea cuvântul membrilor comisiei care pot face precizări, observații, recomandări sau să adreseze întrebări proiectantului. în procesul verbal se consemnează luările de cuvânt.

Art. 5.8. Concluziile dezbaterilor în CTATU se iau prin consens, iar în cazul în care nu există consens, decizia aparține Arhitectului Șef, aspecte care vor fi consemnate în procesul verbal al ședinței.

Art. 5.9 în baza fundamentării tehnice a CTATU se întocmește Avizul Arhitectului Șef, care poate fi favorabil, de consultare, de inițiere. Concluziile rezultate în urma dezbaterilor din CTATU se formulează în scris și se comunică petenților, sub semnătura arhitectului șef.

Art. 5.10. Participarea la ședințe a membrilor comisiei este obligatorie. Absențele motivate sau nemotivate se consemnează în procesul-verbal.

Art. 5.11. Solicitarea de participare la ședințe a unor invitați de specialitate sau a unor reprezentanți din partea unor instituții, intră în competența secretariatului, la solicitarea președintelui.

Art. 5.12 Documentațiile avizate vor fi monitorizate, operate în baza de date și făcute publice prin afișarea pe site-ul instituției a avizului și ulterior a hotărârii de aprobare a acestuia.

Cap. 6 FUNCȚIONAREA COMISIEI OPERATIVE DE URBANISM

Art. 6.1 Activitatea CO se desfășoară în ședințe săptămânale sau bilunare, funcție de importanța și numărul lucrărilor de analizat.

Art. 6.2 Propunerea ordinii de zi va fi făcută de secretariatul CO după verificarea documentațiilor din punct de vedere al conținutului-cadru/categoriei solicitării și se aprobă de președintele CO.

Art. 6.3 Comisia funcționează în prezența a cel puțin 1/2+1 din numărul membrilor, secretariatul consemnând prezența membrilor. Membri CO semnează la sfârșitul ședinței în procesul-verbal de ședință.

Art. 6.4 Prezentarea lucrărilor se face de către secretariat sau în anumite cazuri de către proiectanți. După prezentare se dă cuvântul membrilor comisiei care pot face precizări, observații și recomandări. în procesul verbal se consemnează luările de cuvânt.

Art 6.5. Concluzia dezbaterii, formulată de președinte, se consemnează în procesul-verbal de ședință, în urma analizei preliminare în CO, documentațiile sunt promovate spre a fi dezbătute în plenul CTATU sau se formulează o adresă petenților în vederea completării și/sau modificării documentațiilor. Răspunsurile CO se redactează de secretariatul comisiei și se semnează de către Arhitectul Șef.

Cap. 7 FUNCȚIONAREA COMISIEI DE ESTETICĂ URBANĂ

Art. 7.1 Activitatea CEU se desfășoară în ședințe săptămânale sau bilunare, în funcție de importanța și numărul lucrărilor de analizat.

Art. 7.2 Propunerea ordinii de zi va fi făcută de secretariatul CEU după verificarea documentațiilor din punct de vedere al conținutului/categoriei solicitării și se aprobă de președintele CEU.

Art. 7.3 Comisia funcționează în prezența a cel puțin 1/2+1 din numărul membrilor, secretariatul consemnând prezența membrilor. Secretariatul consemnează prezența membrilor , iar aceștia semnează la sfârșitul ședinței în procesul-verbal de ședință.

Art. 7.4 Prezentarea lucrărilor se face de către secretariat sau în anumite cazuri de către proiectanți.

Art.7.5 După prezentare se dă cuvântul membrilor comisiei care pot face precizări, observații și recomandări. în procesul verbal se consemnează luările de cuvânt.

Art. 7.6 Concluzia dezbaterii, formulată de președinte se consemnează în procesul-verbal de ședință.

Art. 7.7 în urma concluziei favorabilă CEU se emite Avizul Arhitectului Șef. Concluzia nefavorabilă, observațiile și recomandările se formulează ca adresă prin care se răspunde petentului. Răspunsurile CEU se redactează de secretariatul comisiei și se semnează de către Arhitectul Șef.

ANEXA 2 la HCL nr. 145/ 2017

Componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a subcomisiilor acesteia- comisia operativă de urbanism și comisia de estetică urbană

A. Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (C.T.A.T.U)

Președinte:

arh. Daniel Pop - Arhitect șef al municipiului Cluj-Napoca

Membri:

prof. dr. arh. Adrian Iancu - decanul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca, atestat RUR (literele C, D, E)

prof. dr. ing. Nicolae Burnete - Departamentul Autovehicule rutiere și transporturi al Facultății de Mecanică - Președinte al Senatului Universității Tehnice din Cluj-Napoca arh. Claudiu Salanță - Arhitect Șef al Județului Cluj, atestat RUR (literele DzO,E) arh. Vlad Negru - membru OAR, atestat RUR (literele DzO, E, F6, G6) arh. Voicu Bozac - membru OAR, atestat RUR (literele D, E) arh. Romulus Zamfir - membru OAR, UAR, atestat RUR (literele D, E) arh. Marcel Crișan - membru UAR, OAR, atestat RUR (literele D, E, G6) arh. Mihai Racu - vicepreședinte UAR Cluj

lector univ. dr. Norbert Petrovici - departamentul de Sociologie al Facultății de Sociologie și Asistență Socială arh. Exp. Ligia Subțirică - inspector specialitate - Primăria municipiului Cluj-Napoca ing. Corina Ciuban - Director executiv - Direcția Generală de Urbanism, Primăria municipiului Cluj-Napoca ing. Virgil Poruțiu - Director, Direcția Tehnică, Primăria municipiului Cluj-Napoca jr. Alina Rus - Director - Direcția Juridică, Primăria municipiului Cluj-Napoca ing. Mirela Mărincean - Șef Serviciu, Seviciul Siguranța Circulației urbane și rețele edilitare, Primăria muncipiului Cluj-Napoca

B. Subcomisii C.T.A.T.U

bl) Comisia operativă de urbanism

Președinte:

arh. Daniel Pop - Arhitect șef al municipiului Cluj-Napoca

Membri:

prof. dr. arh. Adrian Iancu - decanul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca, atestat RUR (literele C, D, E)

arh. exp. Ligia Subțirică - inspector specialitate - Primăria municipiului Cluj-Napoca

ing. Corina Ciuban - Director executiv - Direcția Generală Urbanism

arh. Voicu Bozac - membru OAR, atestat RUR (literele D, E)

arh. Vlad Negru - membru OAR, atestat RUR (literele DzO, E, F6, G6) b2) Comisia de estetică urbană

Președinte:

arh. Daniel Pop - Arhitect șef al municipiului Cluj-Napoca

Membri:

arh. exp. Ligia Subțirică - inspector specialitate, Primăria municipiului Cluj-Napoca


arh. Mihai Racu - vicepreședinte UAR

arh. Voicu Bozac - membru OAR, atestat RUR (literele D, E)

arh. Vlad Negru - membru OAR, atestat RUR (literele DzO, E, F6, G6)C. Secretariat C.T.A.T.U

ing. Doina Tripon - consilier, Biroul Strategii urbane arh. Andreea Mureșan - Șef Birou, Biroul Strategii urbane Adina Bîrjac - inspector, Biroul Strategii urbane