Hotărârea nr. 143/2017

Hotărârea 143/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 460/2016 (alipirea și însușirea documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 122).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 460/2016 (alipirea și însușirea documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 122)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 460/2016 - proiect din inițiativa

primarului;

Analizând Referatul nr. 76742/14.02.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 460/2016;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 391/2012 și ale

Hotărârii nr. 460/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Art. 3 al Hotărârii nr. 460/2016 (alipirea și însușirea documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 122), în sensul înlocuirii doamnei Horvâth Anna cu domnul Dan-Ștefan Tarcea, viceprimar, consilier local, pentru semnarea actului de alipire în formă autentică.

Art II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 460/2016 rămân neschimbate.

Direcția patrimoniul municipiului șiArt. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se evidența proprietății.

Nr. 143 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)