Hotărârea nr. 142/2017

Hotărârea 142/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 404/2016 (constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație), modificată prin Hotărârile nr. 753/2016 și 6/2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 404/2016

(constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație),

modificată prin Hotărârile nr. 753/2016 și 6/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 404/2016, așa cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 753/2016 și 6/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44305/451/01.02.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotătârii nr. 404/2016, modificată prin Hotărârile nr. 753/2016 și 6/2017;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 404/2016, așa cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 753/2016 și 6/2017, în sensul înlocuirii domnișoarei Olăh Emese din funcția de membru, cu doamna Horvâth Anna, consilier local.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 142 din 28 februarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)