Hotărârea nr. 141/2017

Hotărârea 141/2017 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârea nr. 282/2014.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013

(aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârea nr. 282/2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, așa cum a fost completată prin Hotărârea nr. 282/2014 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Gabriela Iuliana Moldovan, Tothfalusi Andras și Râcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 77294/451/14.02.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, așa cum a fost completată prin Hotărârea nr. 282/2014;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 2 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art, I. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, completată prin Hotărârea nr. 282/2014, cu poziția 15 care cuprinde imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac, nr. 25 ap. 36, compus din o cameră, wc și duș cu S.U. de 10 m.p.

Art. II, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


;edinte de ședință, Dan Ștefan Tarcea


Nr. 141 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)