Hotărârea nr. 134/2017

Hotărârea 134/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 37/1.640 parte din terenul în suprafață de 1.640 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. Topo. 14104).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului dc concesiune asupra cotei actuale dc 37/1.640 parte din terenul în suprafață dc 1.6^0 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, slr. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în

C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo. 14104)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinara.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului dc concesiune asupra cotei actuale dc 37/1.640 parte din terenul în suprafață de 1.640 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo. 14104) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 70144 din 09.02.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin cate se propune transmiterea dreptului dc concesiune asupra cotei actuale de 37/1.640 parte din terenul în suprafață de 1.640 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolac Pascaly nr. 7, înscris în C.E 264131 Cluj-Napoca (nr. C.E Vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo. 14104), în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată și ale Hotărârii nr. 13/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrație: publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul dc concesiune asupra cotei actuale de 37/1.640 parte din terenul în suprafață de 1.640 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolac Pascaly nr. 7, înscris în C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo. 14104), în favoarea doamnei Stcfanuc Alice, având C.N.P.                , începând cu data de 04.04.2016, urmare

dobândirii în proprietate, a imobilului spațiu comercial nr. 11, în baza contractului dc vânzarc-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 237 din 04.04.2016.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 134 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a lbsl adoptată cu 25 voturi)