Hotărârea nr. 130/2017

Hotărârea 130/2017 - Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 21-23 și darea acestuia, în administrare, Teatrului de Păpuși Puck.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata suinei de 83.916,40 lei, reprezentând valoarea îmbunătățirilor aduse imobilului și a sumei de 1.970 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către GALELEONORA și PETER CAROL jr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 83.916.40 lei, reprezentând valoarea îmbunătățirilor aduse imobilului și a sumei de 1.970 lei. reprezentând cheltuieli de judecată, către GAL ELEONORA și PETER CAROL jr. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68053/18.03.2015. al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 83.916.40 lei. reprezentând valoarea îmbunătățirilor aduse imobilului și a sumei de 1.970 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către GAL ELEONORA și PETER CAROL jr., în baza Sentinței civile nr. 23694/2012, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 31618/211/2009. a Deciziei civile nr. 644/A/2013, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 31618/211/2009 și a Deciziei civile nr. 918/R/2014. pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 31618/2009, irevocabilă;

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 23694/2012, a Deciziei civile nr. 644/A/2013 și a Deciziei civile nr. 918/R/2014;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 83.916.40 lei, reprezentând valoarea îmbunătățirilor aduse imobilului și a sumei de 1.970 lei. reprezentând cheltuieli de judecată. în baza Sentinței civile nr. 23694/2012. pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 31618/211/2009, a Deciziei civile nr. 644/A/2013, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 31618/211/2009 și a Deciziei civile nr. 918/R/2014. pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 31618/2009, irevocabilă, către GAI. ELEONORA (52.431,40 lei) și PETER CAROL jr. (33.455 lei).

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 130 din l aprilie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)