Hotărârea nr. 13/2017

Hotărârea 13/2017 - Însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Garibaldi nr. 22 (azi nr. 20A).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Garibaldi nr. 22 (azi nr. 20A)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Garibaldi nr. 22 (azi nr. 20A) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 414281/45/03.10.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Garibaldi nr. 22 (azi nr. 20A);

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Garibaldi nr. 22 (azi nr. 20A), cu nr. topo. 10735/1, cu suprafața din acte de 640 mp., înscris în CF nr. 292514 Cluj-Napoca (CF vechi nr. 22749), în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în sensul înscrierii în cartea funciară a suprafeței măsurate de 535 mp.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Garibaldi nr. 22 (azi nr. 20A), întocmită de PFA Nuțiu Marius Alexandru, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


de ședință, an Ștefan Tarcea

Nr. 13 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

EXEMPLAR BENEFICIAR .

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU MODIFICARE SUPRAFAȚA

AMPLASAMENT:

STR. GARIBALDI, NR. 22 MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ C.F. NR, 292514 CLUJ-NAPOCA

NR. TOPOGRAFIC 10735/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA __STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Nuțiu Marius-Alexandru,

Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-F, Nr. 0051, Categoria C.

Str. 1 Mai, nr. 41, Loc. Sânnicoară, Com. Apahida.

Telefon: 0740/127222

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, str. Garibaldi, nr. 22, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Nuțiu Marius-Alexandru, Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-F, Nr. 0051, Categoria C.

 • 4. Număr lucrare: lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2016.

 • 5. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru actualizare informații cadastrale.

 • 6. Scurtă prezentare a situației din teren:

 • a. Operațiuni în faza de documentare a lucrării

în faza de documentarea pentru efectuarea lucrării s-au desfășurat următoarele operațiuni: -

studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant și stabilirea actelor ce trebuie procurate pentru întocmirea documentației cadastrale

 • - documentare la OCPI/BCPI în legătură cu situația imobilului și a vecinătăților

 • - procurarea informațiilor necesare efectuării lucrării.

 • b. Localizarea și identificarea imobilului

Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Garibaldi, nr. 22, jud. Cluj, între vecinii la:

- Nord - Dragus Lorin-Augustin, Szakcs Irina,

 • - Est - Szakcs Irina, str. Garibaldi,

 • - Sud - Municipiul Cluj-Napoca,

 • - Vest - Municipiul Cluj-Napoca.

 • c. Descrierea generală a imobilului

Pe acest teren este edificată o construcție, cu regim de înălțime S+P - conform descrierii din fișa imobilului. Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți construcții.

 • 7. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

 • a. Metode și aparatura folosită

 • - Drumuire combinată cu radiere, Leica TC 407, Trimble R4 GNSS;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: 1 (Punct GPS), 2(Punct GPS)-determinate prin tehnologie GNSS;

 • - Puncte noi: Nu sunt.

 • b. Inventarul de coordonate și calculul analitic a suprafeței sunt prezentate în documentația cadastrală.

 • c. Măsurătorile efectuate în rețeaua de îndesire și ridicare a detaliilor topografice, au fost arhivate la executant pentru a fi prezentate la solicitarea oficiului teritorial.


\

 • 8. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: Imobij^FQșțe^diQSCri^Jn proprietatea beneficiarului în C.F. nr. 292514 Cluj-Napoca, nr. topografc l/jOZSSH^'ăvân^ r                                                                                         5                      -fi

suprafața masurata de 535 mp. si suprafața din acte de 640 mp. ■Șonrtbrm/ț.prezenteiA.

XV lLlC /

EXEMPLAR BENEFICIAR

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU MODIFICARE SUPRAFAȚA

AMPLASAMENT:

STR. GARIBALDI, NR. 22 MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ C.F. NR. 292514 CLUJ-NAPOCA

NR. TOPOGRAFIC 10735/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Nuțiu Marius-Alexandru,

Certificat de autorizare: Seria RO-CJ-F, Nr. 0051, Categoria C. Str. 1 Mai, nr. 41, Loc. Sânnicoară, Com. Apahida.

Telefon: 0740/127222 documentații se.propune actualizarea informațiilor cadastrale in. sensul atribuirii de nr. cadastral.

P.C.C. 8/10/2016


CLUJ - NAPOCA AUGUST 2016August 2016

Cluj - Napoca


inventar de coordonate

Mun. Cluj-Napoca, str. Garibaldi, nr. 22

Sistem coord.- Stereografic 1970

Nr. pct.

X(m)

l                                   r

Y(m)

Z(m)

Obs.

PUNCTE VECHI

1

586398,569

' 390772,286

342.14

Punct GPS

2

| 586358,919

390803,542

343.01

Punct GPS

PUNCTE RADIATE

101

586382,663

390785,876

342.45

punct radiat

102

586381,319

390784,108

342.59

punct radiat

103

586374,338

390773,555

342.25

punct radiat

104

586390,887

390761,496

342.10

punct radiat

105

586390,072

390762,589

342.19

punct radiat

106

586398,279

390775,000

342.11

punct radiat

107

586399,606

390774,955

342.06

punct radiat

108

586400,865

390772,583

342.17

punct radiat

109

586401,743

390770,894

342.08

punct radiat

110

586400,840

390770,449

342.08

punct radiat

111

586403,235

390770,007

341.99

punct radiat

112

586414,437

390761,735

341.63

punct radiat

113

586415,095

390763,228

341.56

punct radiat

114

586423,209

390774,409

341.58

punct radiat

115

586413,706

390781,176

341.82

punct radiat

116

586404,549

390787,511

342.04

punct radiat

117

586394,312

390794,908

342.38

punct radiat

118

586403,468

390776,738

341.93

punct radiat

119

586397,248

390764,914

341.02

punct radiat

120

586393,836

390765,732

341.03

punct radiat

121

586391,037

390761,399

•340.84

punct radiat

122

586393,832

390759,601

340.85

punct radiat

123

586392,341

390757,386

340.67

punct radiat

124

586387,573

390756,150

340.70

punct radiat

125

586384,500

390751,520

340.73

punct radiat

126

586387,234

390750,068

340.66

punct radiat

127

586389,279

390745,362

340.47

punct radiat

128

586391,305

390747,312

340.57

punct radiat

129

586393,202

390744,619

340.47

punct radiat

130

586393,712

390744,304

340.49

punct radiat

131

586395,417

•390744,504

340.48

punct radiata

132

586397,679

390741,512

340.47

punct radjâf

133

586396,782

390740,164

340.47

punct fșSiaî [

134

586399,661

390741,549

340.86

punct ;radiâtu\u

--Hn------::.t.Nr. pot.

X(m)

Y(m)

Z(m)

Obs.

135

586397.280

390738,095

340.53

punct radiat

136

586386,150

390747,294

340.69

punct radiat

137

586386,840

390746,846

340.62

punct radiat

138

586382,384

390748,561

340.83

punct radiat

139

586383,373

390742,680 •

340.46

punct radiat

140

586386,810

390741,928

340.42

punct radiat

141

586384,404

390738,555

340.34

punct radiat

142

586382,327

390738,800

340.40

punct radiat

143

586381,824

390736,835

340.39

punct radiat

144

586391,944

390733,381

340.21

punct radiat

145

586391,204

390730,119

340.49

punct radiat

146

586386,167

390733,091

340.12

punct radiat

147

586384,074

390727,587

340.05

punct radiat

148

586387,554

390725,098

340.40

punct radiat

149

586384,801

390721,374

340.79

punct radiat

150 .

586381,740

390723,075

340.28

punct radiat

151

586378,358

390725,119

340.83

punct radiat

152

586380,086

390731,278

340.27

punct radiat

153

586398,243

390772,297

342.16

punct radiat

Caicului suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, str. Garibaldi, nr. 22

Nr. pct.

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

201

586384,801

390721,374

25,06

202

586399,661

390741,549

15,07

203

586387,234

390750,068

11,59

204

586393,832

390759,601

12,91

205

586400,840

390770,449

3,19

206

586398,243

390772,297

.   50,88

207

586369,976

390729,991

17,15

S = 535 mp

ANEXA NR. 1.34 la regulament

FIȘA IMOBILULUI

- .......................

SITUAI

[TA DIN ACTE

SITUAȚIA ACTUALĂ

..............:

Proprietari

Cotă parte

Act de proprietate

Suprafață din acte (mp)

Descrierea construcției

Destinația (cod) Construcție

Descrierea construcției/alte mențiuni

Suprafață construită măsurată la sol (mp)

.y-—.


’ersoana autorizată: sing. Nuțiu Marius-Alexandru Confirm executarea măsurători calitatea din teren. .. semnătura și ștampila Data: AugusfcSTTfiInspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCPI


Nr. cadastral 292514

Adresa imobilului: Mun. Cluj-Napoca, str. Garibaldi, nr. 22

A. TEREN

-

SITUAȚIA DIN ACTE

SITUAȚIA ACTUALĂ

Proprietar

Cotă parte

Act de proprietate

Identificator nr.cadastral/ nr tarla/ nr parcela/ nr topografic

Suprafață din acte (mp)

Intravilan/' Extravilan (I/E)

Categorie folosință

Intravilan/Extravilan(I/E)

Tip împrejmuire/alte mențiuni

Categorie folosință

Suprafață măsurată (mp)

MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA

1/1

CF 292514

10735/1

640

Intravilan

Curți construcții

Intravilan

Curți construcții

"   535

TOTAL

640

i

TOTAL

535


corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu

ORÎ27VRE       .

-CJ-F Ni. C031----sn----------------------------------------------------------------------------------------------

NUȚIU MARIUS J/

ALEXANDRU /V

CAR /E FUNCIARA NR. 292514-C1 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca .

jr/

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr. cerere

23639  |

Ziua

ii '

pentru INFORMARE

Luna

02

Anui

2016 |

ANC.PT

AftEWTtA SAT’ONAt 1> £■ C X p-x .«f» i' VI '

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

Nr. CF vechi: 39311

CONSTRUCȚII

Nr. Crt.

Nr.cadastral

Nr.topografic

Adresa

Observații / Referințe

Al

Top: 10735/i/S

Cluj-Napoca, Strada Garibaldi, nr. 22, azi nr.20/A

Casă din cărămidă, pe fundații din beton, acoperită cu țigle, compusă din: LA SUBSOL: pivniță. LA PARTER: 2 camere, bucătărie, cămară de alimente, antreu și baie

 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  23639 / 11.02.2016

  Act notarial nr. 283, din 10.02.2016, emis de Petrean Livia                                          ■"

  B6

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, schimb, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al         |

  • 1) LĂPUȘAN DANIELA-LUMIN1ȚA, si SOtul

  • 2) LĂPUȘAN CĂLIN-VASILE, bun COmun

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT

CARTE FUNCIARA NR. 292514-C1 Comuna/Oras/Municipiur, Cluj-Napoca \ s--'Anexa Nr« ija Partea I ... .. , v._ ,

Date referitoare la construcții

Nr. Crt.

Număr

Destinați 2 :onstructie

Supraf. (mp)

Sftuatie juridica

Observații / Referințe

Al.

Top: 10735/1/S

construcții de locuințe

Din acte: Măsurată:-

Cu acte

Casă din cărămidă, pe .fundații din beton, acoperită cu • țigle, compusă din: LA-SUBSOL: pivniță. LA PARTER: 2 camere, bucătărie, cămară de alimente, antreu și baie


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală^ păstrată de acest birou. •                        ...... .'' '

PrezenteI extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către hotarul public a. actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea7 succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare/ in condițiile legii.            -- - .

S-a „achitat tariful de 425 RON, .chitanța nr. Ș1602674/lCH)2-2016, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 232,


Data soluționării,

19/02/2016'           .’Jr

Asîstent-regis ut,

BOGDAN IGNAT/


Data eliberării,

_(parafa ș) serprtatura)m.i

r.