Hotărârea nr. 129/2017

Hotărârea 129/2017 - Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 57, ap. 10, și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 12.966 lei, reprezentând valoarea lucrărilor de reparații aduse imobilului și a sumei de 894 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către domnul TODEA EMIL

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 12.966 lei, reprezentând valoarea lucrărilor de reparații aduse imobilului și a suinei de 894 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către domnul TODEA EMIL - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 896/411/16.03.2015. al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 12.966 lei, reprezentând valoarea lucrărilor de reparații aduse imobilului și a sumei de 894 lei. reprezentând cheltuieli de judecată, către domnul TODEA EMIL, în baza Sentinței civile nr. 9401/2013. pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 29015/211/2012,

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 9401/2013, irevocabilă;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 12.966 lei, reprezentând valoarea lucrărilor de reparații aduse imobilului și a sumei de 894 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către domnul TODEA EMIL, în baza Sentinței civile nr. 9401/2013, irevocabilă.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 129 din 1 aprilie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)