Hotărârea nr. 128/2017

Hotărârea 128/2017 - Prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită, Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Sucursala Cluj, a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 84.724,38 lei, în vederea achitării unor drepturi salariate și a contribuțiilor unității la bugetul de stat, către SPITALUL CLINIC MLINICIPAL CLUJ-NAPOCA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 84.724,38 lei, în vederea achitării unor drepturi salariate și contribuții la bugetul de stat, către SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 99470/411/16.03.2015, al Direcției economice prin care se propune alocarea sumei de 84.724,38 lei. în vederea achitării unor drepturi salariale și contribuții la bugetul de stat, către SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, în baza Deciziei civile nr. 1349/R/2014, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 1643/117/2012*;

Reținând prevederile dispozitivului Deciziei civile nr. 1349/R/2014;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și alocarea sumei de 84.724.38 lei, către SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA, în vederea achitării unor drepturi salariale și contribuții la bugetul de stat, în baza Deciziei civile nr. 1349/R/2012, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 1643/117/2012*. irevocabilă.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


Nr. 128 din 1 aprilie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)