Hotărârea nr. 127/2017

Hotărârea 127/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 290/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320598).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 37.500 lei de la bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 37.500 lei de la bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 112228 din 23.03.2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune alocarea sumei de 37.500 lei de la bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) pentru acordarea a 375 pachete, la prețul de maximum 100.00 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite copiilor din familiile beneficiare aflate în evidențele serviciilor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială și Medicală, cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre;

Reținând prevederile art. 66 alin (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale și ale art. 5 alin (3). art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind promovarea și proiecția drepturilor copilului, republicată;

In temeiul art. 11 lit ”e” din L.egea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă alocarea sumei de 37.500 lei de la bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) pentru acordarea a 375 pachete, la prețul de maximum 100 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite copiilor din familiile beneficiare, aflate în evidențele serviciilor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială și Medicală, cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Nr. 127 din 1 aprilie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexa la Hotărârea nr. 127/2015


CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl MEDICALĂ

LISTA

Cu instituțiile și persoanele de contact,

privind repartizarea pachetelor cu produse alimentare (dulciuri), cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun (2015)

Nr. crt.

Instituția

Ad resa

Persoana de contact

Nr. pachete

Paște

Nr. pachete Crăciun

1

Centrul de Zi “Țara

Minunilor”

Str. înfrățirii nr. 15

Iclodean Cristian

20

40

2

Centrul de Servicii Social-Medicale

Str. Aviator Bădescu nr. 32

Vlădescu Alin

70

70

3

Centrul Social de Urgență

Str. Dragoș Vodă nr. 36-38

Ploscar Alexandru

5

10

4

Unitatea mobilă pentru copiii din zona rampei de gunoi

Str. Platanilor f.n.

Iclodean Cristian

80

80

TOTAL      /'o

175

200