Hotărârea nr. 123/2017

Hotărârea 123/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 273/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 275A, identificat prin nr. cad. 318382).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 18/2014 (aprobarea domeniilor, a direcțiilor prioritare și a plafoanelor maximale pentru finanțările nerambursabile acordate în temeiul Legii nr. 350/2005, pentru anul 2014)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 18/2014 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84965 din 10.03.2014 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 18/2014;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, I. Se aprobă modificarea art. 1, pct. 1.1, 1.2 și a art. 2 din Hotărârea nr. 18/2014 privind aprobarea domeniilor, a direcțiilor prioritare și a plafoanelor maximale pentru finanțările nerambursabile acordate în temeiul Legii nr. 350/2005, pentru anul 2014, după cum urmează:

“Art. 1. Se aprobă domeniile, direcțiile prioritare și plafoanele maximale pentru finanțările nerambursabile acordate în temeiul Legii nr. 350/2005, pentru anul 2014, în baza Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr. 603/2013, după cum urmează:

  • 1. Programe culturale, de protecția mediului, învățământ, sănătate publică:

1.1 Proiecte de interes regional, majore - 2 535 000 lei;

1.2. Proiecte de interes local -1 197 000 lei;

  • 2. Proiecte tineret și activități sportive - 568 000 lei.

Art. 2. Se constituie fondul de urgență în valoare de 250 000 lei, conform art. 17 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea, nr. 603/2013.”

Art. IU. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Comunicare, relații publice și turism.


Contrasemne Secretarul m Jr. Aurora

Nr. 123 din 20 martie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)