Hotărârea nr. 121/2017

Hotărârea 121/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 277/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320239).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 484/2013 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare strada Făget din municipiul Cluj-Napoca”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 484/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 110059 din 19.03.2015 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 484/2013 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare strada Făget din municipiul Cluj-Napoca”, în sensul modificării Anexei;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 484/2013, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte. Direcția Tehnică și Direcția economică.

.....—^Președinte de Ședință, țA Ă A'/rSCsomaJ^OTOND


Nr. 121 din 1 aprilie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca


Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției „Modernizare strada Făgetului din municipiul Cluj-Nhț
X r4

Proiecte care nu cad sub incidența schemei de ajutor de stat /

Nr.crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHEL TU IE

LI NEELIGIBI

LE

CHEL TUlElTEfjGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TVA NEELIGIBIL Ă

Baza

TVA Eligibilă

1

2

3

4

5

(6)=(4)+(5)

7

1

Cap.l - Cheltuieli pentru achiziția fi amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.00

103,659.41

24,878.26

128,537.67

0.00

TOTAL CAPITOL I

0.00

103,659.41

24,878.26

128,537.67

0.00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

6,000.00

1,440.00

7,440.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

6,000.00

1,440.00

7,440.00

0.00

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru

proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.00

69,502.00

16,680.48

86,182.48

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

34,751.50

8,340.36

43,091.86

0.00

3.3

Proiectare și inginerie

0.00

70,000.00

16,800.00

86,800.00

0.00

3.4

Consultanță

0.00

141,353.00

33,924.72

175,277.72

0.00

3.5

Asistență tehnică

0.00

212,029.53

50,887.09

262,916.62

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

527,636.03

126,632.65

654,268.68

0

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.00

14,178,489.22

3,402,837.41

17,581,326.63

0.00

4.1.1

Lucrări de drumuri

0.00

6,986,590.35

1,676,781.68

8,663,372.03

0.00

4.1.2

Consolidări cu coloane forate

0.00

2,953,255.65

708,781.36

3,662,037.01

0.00

4.1.3

Lucrări de iluminat

0.00

1,051,590.39

252,381.69

1,303,972.08

0.00

4.1.4

Lucrări de canalizare pluvială

0.00

1,050,511.53

252,122.77

1,302,634.30

0.00

4.1.5

Lucrări de canalizare menajeră

0.00

1,911,541.30

458,769.91

2,370,311.21

0.00

4.1.6

Utilaje, echipamente tehnologice și montaj

0.00

225,000.00

54,000.00

279,000.00

0.00

4.2

Dotări de specialitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

0.00

14,178,489.22

3,402,837.41

17,581,326.63

0.00

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de

țantier

5.1

Organizarea de șantier

0.00

353,383.00

84,811.92

438,194.92

0.00

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

282,706.00

67,849.44

350,555.44

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

70,677.00

16,962.48

87,639.48

0.00


5.2

Cote legale

0.00

186.496.00

0.00

186,496.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

0.00

539,879.00

84,811.92

624,690.92

0.00

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse fi neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

904,584.78

217,100.35

1,121,685.13

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

904,584.78

217,100.35

1,121,685.13

0,00

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1

Audit

0.00

15.000.00

3.600.00

18.600.00

0.00

7.2

Informare și publicitate

0.00

15,000.00

3.600.00

18,600.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

30,000.00

7,200.00

37,200.00

0.00

8

Cap.8-Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 8

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

0.00

16,290,248.44

3,864,900.60

20,155,149.04

0.00

SURSE DE FINANȚARE

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care:

20,155,149.04

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

0.00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

20,155,149.04

c.

TVA neeligibilă

0.00

11

Contribuția proprie în proiect, din care:

17.595.445,10

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

17.595.445,10

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

0.00

c.

TVA neeligibilă

0.00

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

2.559.703,94

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA

Valoarea totală a investiției este de 20,155,149.04 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 20,117,949.04 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții - montaj de 17,788,859,74 lei cu TVA.

INDICATORI:

Lungime stradă

Lățimea părții carosabile Platforma drumului

3.024 ml

7.00 ml

11,20-12,00 ml

Drumurile laterale vor fi amenajate pe o lungime de max. 20 m și lățime de min. 3.00 m, cu același sistem rutier ca și


al străzii proiectate

Lungimea totală a rețelei de canalizare este de 4173 ml.