Hotărârea nr. 120/2017

Hotărârea 120/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 276/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păunului nr. 1, identificat prin nr. cad. 320516).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare rețea de iluminat public prin trecere în subteran - 2015, Volumul 2”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare rețea de iluminat public prin trecere în subteran - 2015, Volumul 2” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 118064 din 25.03.2015 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare rețea de iluminat public prin trecere în subteran - 2015, Volumul 2”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare rețea de iluminat public prin trecere în subteran - 2015, Volumul 2”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.


semnează:

ul municipiului,

Nr. 120 din 1 aprilie 2015

( Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 120/ 2015


CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“ Modernizarea rețea de iluminat public prin trecere în subteran - 2015, Volumul 2”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT:

Străzile:

  • •  Piața Gării (inclusiv strada Burebista),

  • •  Căii Ferate,

  • •  Ion Luca Caragiale.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • • Număr total puncte luminoase ce vor fi alimentate prin rețea subterană: 78

  • • Lungimea totală a rețelei de iluminat (inclusiv realimentarea străzilor adiacente): 3,08 km

  • • Lungime totală cablu pentru comandă aprindere: 0,43 km

  • • Lungimea totală a rețelei de alimentare pentru iluminat treceri de pietoni și panouri afișaj CTP:

0,23 km

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 657.460,00 LEI+TVAZ 149.270-,06 EURO+TVA

Din care C+M 657.460,00 LEI+TVA/ 149.270,06 EURO+TVA

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • • Durata de realizare a investiției: 12 luni


  • • Finanțarea investiției: buget local