Hotărârea nr. 12/2017

Hotărârea 12/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1D, și a garajului G2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului du concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1D, și a garajului G2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectai de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucugi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 7 din biocul 1 D, și a garajului G2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 21983 din 17.01.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1D. și a garajului G2, în favoarea noilor proprietari ai construcțiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului du concesiune pe durata existentei construcției asupra cotei de 26,94/233 (cota actuală de 2694/23300), parte din terenul dc sub construcție, în suprafață dc 233 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 284840 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 144308), sub nr. topo. 23404/4, 23405/4, în favoarea domnului Mândnițiu Mihail, având C.N.P.                și a doamnei Mândruții)

Monica. având C.N.P.                 începând cu data dc 06.12.2002, urmare dobândirii în

proprietate, a apartamentului nr. 7, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 2015 din 06.12.2002.

Ari.2. Se aprobă transmiterea dreptului dc concesiune pe o durată de 49 ani asupra suprafeței dc 109.62 mp., parte din terenul pentru alei și spatii verzi. în suprafață de 4.101 mp., situai în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7,23405/7, în favoarea domnului Mândruțiu Mihail, având C.N.R                și a doamnei Mândnițiu Monica. având C.N.P.               ), începând cu dala du 06.12.2002. urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 7, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 2015 din 06.12.2002.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei actuale dc 1.763/28.215 parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 282 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268616 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 156723), sub nr. cad. 8463, în favoarea domnului Mândruțiu Mihail, având C.N.P.               I și a doamnei Mândruțiu Monica, având C.N.P.

începând cu data de 05.10.2006, urmare dobândirii în proprietate, a garajului 62, în baza contractului dc vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 2199 din 05.10.2006.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 12 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)