Hotărârea nr. 118/2017

Hotărârea 118/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 315/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Făget nr. 11, identificate prin nr. cad. 316949 și 319886).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea parțială și completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea parțială și completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 112200 din 27.03.2015 al Direcției urbanism, prin care se propune modificarea parțială și completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea parțială și completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, respectiv. Capitolul 4 - Intrarea în vigoare și reglementarea situațiilor tranzitorii după cum urmează:

„Capitolul 4 Intrarea în vigoare și reglementarea situațiilor tranzitorii ARTICOLUL 30 Intrarea în vigoare

  • (1) Prezentul Regulament produce efecte și devine obligatoriu potrivit art. 49 din Legea nr. 215/2001, prin aprobarea de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

  • (2) Prezentul regulament înlocuiește Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca - 1999.

ARTICOLUL 31 Reglementarea situațiilor tranzitorii

  • (1) Odată cu aprobarea prezentului PUG nu vor mai fi aprobate noi Planuri Urbanistice Zonale cu Regulamentele aferente ori Planuri Urbanistice de Detaliu decât cu observarea prevederilor prezentului Regulament și a Planului Urbanistic General.

  • (2) Prin excepție de /« prevederile al. (1), Planurile Urbanistice Zonale și Planurile Urbanistice de Detaliu, pentru care s-a emis un aviz ai Arhitectului Șef anterior aprobării noului PUG, și Avize de Oportunitate își vor urma cursul în condițiile stipulate în acest aviz.

  • (3) Suprafețele marcate în planșa de 3.2 „Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință” cu specificația (UTR) / PUZ reprezintă teritorii pentru care, anterior intrării în vigoare a prezentului P.U.G., au fost aprobate Planuri Urbanistice Zonale.

  • (4) Planurile Urbanistice Zonale și Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate anterior intrării în vigoare a prezentului Plan Urbanistic General, ca și cele aprobate în condițiile al. (2), își păstrează valabilitatea pentru o perioadă de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului PUG, indiferent dacă pentru aceste documentații - PUZ sau PUD - prin Hotărâre a Consiliului local s-a stabilit sau nu o perioadă de valabilitate. După expirarea termenului de 18 luni, pentru suprafețele în cauză se aplică exclusiv prevederile prezentului P.U.G.

  • (5) în intervalul de 18 luni, în care documentațiile de urbanism - PUZ și PUD - menționate la al. (4) își păstrează valabilitatea, se vor putea depune cererile pentru emiterea autorizațiilor de construire și documentațiile tehnice aferente, bazate pe reglementările acestor documentații de urbanism. După expirarea acestei perioade, autorizațiile de construire se vor emite pe baza prevederilor prezentului Plan Urbanistic General.

  • (6) Proprietarii imobilelor pentru care s-a întocmit anterior un Plan Urbanistic Zonal sau un Plan Urbanistic de Detaliu pot solicita încetarea totală sau parțială a valabilității acestor documentații de urbanism înainte de expirarea perioadei de 18 luni, reglementată la al. (4). Această solicitare va fi făcută de către toți proprietarii imobilelor reglementate prin documentația de urbanism respectivă. In acest caz, pentru terenurile în cauză se vor aplica exclusiv prevederile prezentului P.U.G.

  • (7) Servituțile de utilitate publică instituite prin prezentul Plan Urbanistic General vor fi aplicate de la data intrării în vigoare a acestuia. în cazul în care Planurile Urbanistice Zonale aflate în perioada de valabilitate conform alineatelor (3) și (4) sunt grevate de servituți de utilitate publică instituite prin prezentul P.U.G., autorizarea construcțiilor va fi condiționată de revizuirea locală a P.U.Z., în vederea aplicării acestor servituți. în acest sens, pe baza consultărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, se va emite un Aviz al Arhitectului Șef.

  • (8) Certificatele de Urbanism emise anterior intrării în vigoare a prezentului Regulament produc efecte pe toată perioada de valabilitate a acestora. Pentru Certificatele de Urbanism eliberate cu scopul întocmirii de Planuri Urbanistice Zonale se aplică prevederile al. (1) și (2)."

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 118 din 1 aprilie 2015

(I Iotărârca a fost adoptată cu 19 voturi)