Hotărârea nr. 116/2017

Hotărârea 116/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 313/201H6 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 292787).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca — proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 14368 din 10.03.2015 al Direcției urbanism, prin care se propune schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c", al. 5 lit. "d", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă schimbarea denumirii str. Apahida cu denumirea: „str. Serelor”.

Art. 2. - Se aprobă menținerea încadrării străzii a cărei denumire se schimbă prin prezenta hotărâre, în zona fiscală „D”.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și Direcția Taxe și impozite locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 116 din 1 aprilie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)