Hotărârea nr. 115/2017

Hotărârea 115/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 312/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 253 provizoriu, identificat prin nr. cad. 320604).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor

având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 58B, actualizarea și recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Calea Florești nr. 58B, cu actualizarea și recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna. Lazăr Ovidiu Chifor și Flaviu Milășan;

Analizând Referatul nr. 118226/451/26.03.2015 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințe construite de către A.N.L.. situate in municipiul Cluj-Napoca. str. Calea Florești nr. 58B. cu actualizarea și recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 de ani;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998. cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de locațiune a contractelor având ca obiect locuințele situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Calea Florești nr. 58B. construite de către A.N.L.. pe o perioadă de un an. începând cu data de 19.04.2015. încheiate cu persoanele prevăzute în Anexa 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. < I) Pentru titularii contractelor de închiriere prevâzuți in Anexa 2 la prezenta hotărâre, care în perioada de locațiune 19.04.2014-18.04.2015 au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria va fi recalculată și actualizată în condițiile prevederilor art. 8 alin. 4 din Legea nr. 152/1998. republicată și actualizată, cu completările și modificările ulterioare.

(2) Anexa 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă actualizarea chiriilor pentru titularii contractelor de închiriere prevâzuți în Anexa 3. care face pane integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și exidența proprietății - Serviciul Administrare spații, terenuri. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 115 din 1 aprilie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Lista titularilor contractelor de închiriere

având ca obiect locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj

Napoca, str. Calea Florești nr. 58 B, ale căror contracte se prelungesc până la data de 18.04.2016


NR.

CRT.

1.


20

21


NUME ȘI PRENUME


NICULA MARJA


LUNGO ANDREEA

CATUNA BENJAMIN

ALBU ALIN ADRIAN TURCÎTmDHĂELÂ

PURIȘ NICUȘOR COSMIN SLOBODÂS ÎRÎNĂELENA-

HAGÂU GLIGOR

POP CODRUțaMONICA âmarandeFăndrei florin ȘIMONCA DANIELA EMANUELÂ

ILEA PETRU IOAN

CIUCANU ANGELA MARIA TaHARIÂLUMINIȚaT

MUREȘAN GEORGE MARIUS chiraTiănă

VLAȘIN VERONICA ANA

MORAR LIV1AGINA


ROTAR GR1GORE LAURENȚIU


22    «

23    S


24


BIRO MARIA

MITROI GHEORGHE-IONUȚ ION RAREȘ CIPRJAN ►TURZ CIPRIAN PETRU jOLARU-ZĂINESCU SORANĂ

■NÎCOARĂ ANĂ

MUREȘAN SANDA-MARINELA


25

_

(27 MOLDOVAN ALIN DANIEL

2x


CIMPOI IOANA ELENA

----------


IOISE DOM1NIQUE-IOANA


ENIANGELA


HOLHOȘNICOLETA ALINA32 flEȘNIC IOANA ALEXANDRA

L                            1                                                                                .                 _ .                          . .                      ..      .

L

33 fflMIȘ ELENA

34   MAN DANIEL VASILF.

35

FEURDEAN CLAUDIA FLORINA

36

IANCU MIHAELA-GEORGETA

37

PETRIȘOR AURELIA MARIANA

58

MAIER RODICA

39

GĂUCÂ DIANA ELENĂ

40

CIORBA IULIANA-CLAUDIA

41

MATIȘ MIRCEA-DORIN

42

BABA ROZÂLIA MONICA

Lista titularilor contractelor de închiriere

având ca obiect locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe.

situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Calea Florești nr. 58 B. care în perioada de locuțiune cuprinsă între

19.04.2014-18.04.2015 au împlinit vârsta de 35 de ani și a căror chirie se majorează începând cu data de 19.04.2015


NR. CRT.

NUME ȘI PRENUME

1

ALBU ALIN ADRIAN

2

MITROI GHEORGHE

1ONUȚ

FEȘNIC IOANA

ALEXANDRA

I

NR. AP.


DATA ÎMPLINIRII VÂRSTEI DE 35 ANI


04.08.2014


10.10.2014


CHIRIA MAJORATA ȘI ACTUALIZATĂ LEI/LUNÂ


427.10


429.31L ista titularilor contractelor de închiriere

având ca obiect locuințe construite de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Cluj-

Napoca. str. Calea Elorești nr. 58 B. a căror chirie se actualizeazăNR. CRI.

NUME ȘI PRENUME

Obiectul locatiunii: Calea Elorești nr. 58B. bl. 6./ap.

Chiria valabilă pentru perioada 19.04.2014 -18.04. 2015

Reducere lei/lună

Chirie actualizată începând cu 19.04.2015 lei/lună

1

NICULA MARIA

521.71

95.63

426.08

2

CÂTUNĂ

BEN1AMIN

520.45

94,40

426.05

3

TURCU MIHAELA

565.47

140,50

424,97

4

PURIȘ NICUȘOR COSMIN

385.14

78.42

306,72

5

SLOBODAȘ 1RINA ELENA

565.47

140.50

424,97

6

HÂGAU GLIGOR

564.97

140,01

424.96

7

POPCODRUȚA

MON1CA

573.94

142.44

431,50

1

ȘIMONCA DANIELA

572.93

143.56

429.37

9

ILEA PETRU IOAN

572.77

141.29

431.48

10

CIUCANU ANGELA MARIA

573.94

142.44

431.50

11

ZAHARIA LUMINIȚA

385.14

78.40

306.74

12

MUREȘAN GEORGE MARIUS

573.60

144.22

429,38

13

CHIRA LIANA

573.52

144.14

429,38

14

VLAȘIN

VERONICAANA

575.53

143.99

431.54

15

MORAR LIVIA

GINA

570.92

139.49

431.43

16

ROTAR GRIGORE LAURENTIU

382.12

75.45

306,67

17

BIRO MARIA

570.00

140.70

----------1

429.30

18

ION RAREȘ CIPRIAN

570.92

139.49

431.43

19

STURZ CIPRIAN PETRU

577.88

146.29

431.59

(20

OLARU ZAINESCU SORANA

378.43

A J

\ 71.84

306.59

gT

N ICO ARĂ ANA

567/Wr Z2-<-

*\<40

\ —

429.25b?

MUREȘAN       1

SANDA-

MARINELA       |

bs

MOLDOVAN ALIN DANIEL

I

CIMPOI IOANA ELENA

25

INI ANGELA

26

IIMIȘ ELENA

27

MAN DANIEL

VAS1LE

28

FEURDEAN CLAUDIA FLORINA

29

IANCU MIHAELA-GEORGETA

30

PETRIȘOR AURELIA

MARIANA

31

MAIER RODICA

32

GAUCA DIANA ELENA

33

MATIȘ MIRCEA-DORIN

54

BABA RO7.ALIA MONICA567.57

138.32

429,25

567.99

136.62

431,37

567,99

136.62

431,37

573,52

142.03

431.49

571.00

141.68

429,32

570.59

141,28

429.31

582.32

152,74

429.58

571.00

141.68

429,32

571.26

141.93

429,33

571,68

140.23

431.45

576.03

146,59

429,44

568.91

137,52

431.39

568.57

—139.30

429.27