Hotărârea nr. 11/2017

Hotărârea 11/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 6 din blocul 1D, și a garajului G12.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului dc concesiune asupra terenului, situai în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA. teren aferent apartamentului nr. 6 din blocul 1D, și a garajului Cil2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul dc hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 6 din blocul 1D, și a garajului 612 - proiect, din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 11874 din 10.01.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 6 din blocul 10, și a garajului G12, în favoarea noilor proprietari ai construcțiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizata, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor an. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă transmiterea dreptului dc concesiune pe durata existenței construcției asupra suprafeței de 34,12 mp., parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 233 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 284840 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 144308). sub nr. topo. 23404/4, 23405/4, în favoarea domnului Mândruțiu Mihail, având C.N.P.                și a doamnei Mândruțiu Monica. având C.N.P.               ,

începând cu data dc 15.05.2008, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 6, în baza contractului dc vânzare-cumpărarc, autentificat prin încheierea nr. 1539 din 15.05.2008.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată de 49 ani asupra suprafeței de 138,84 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafață de 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea domnului Mândruțiu Mihail. având C.N.P.               . și a doamnei Mândruțiu Monica, având C.N.P.               , începând cu data de 15.05.2008, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 6, în baza contractului do vânzare-cumpărare. autentificat prin încheierea nr. 1539 din 15.05.2008.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existentei construcției asupra cotei de 17,64/282,15 (cota actuală dc 1.764/28.215) parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 282 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Buccgi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268616 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 156723), sub nr. cad. 8463, în favoarea domnului Mândruțiu Mihail, având C.N.P.                 și a doamnei Mândruțiu Monica, având

C.N.P.                 , începând cu data dc 15.05.2008, urmare dobândirii în proprietate, a

A

garajului G12, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 1539 din 15.05.2008.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 11 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)