Hotărârea nr. 109/2017

Hotărârea 109/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 298/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320686 și 319062).


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R ÂR E

privind aprobarea majorării capitalului social al Societății CLUJ INNOVATION PARK S.A., având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca și numirea auditorului statutar pentru auditarea situațiilor financiare ale SC CLUJ INNOVATION PARK S.A pe anul 2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății CLUJ INNOVATION PARK S.A., având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 86176/423/04.03.2015 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea majorării capitalului social al Societății CLUJ INNOVATION PARK S.A.;

Având în vedere Nota de fundamentare înregistrată sub nr. 66549/18.02.2015, întocmită de către Societatea CLUJ INNOVATION PARK S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG 90/2008 privind auditul statutar și situațiile financiare anuale, actualizată;

Având în vedere Hotărârea nr. 101/2014 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 172/2014;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit. a si c, alin. (3) lit. c), art. 39 alin 1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al societății CLUJ INNOVATION PARK S.A, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca, prin aport în numerar, în valoare de 1.200.000 lei, prin emisiunea unui număr de 120.000 acțiuni noi, cu valoare nominală de 10 lei/acțiune. Capitalul social în sumă de 1.800.000 Iei este deținut în totalitate de Municipiul Cluj-Napoca. fiind divizat în 180.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Art. 2. Se mandatează domnul Florin Gliga cu semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor pentru majorarea capitalului social potrivit art. 1, a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru numirea. în urma procedurii de achiziție publică organizată în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 și O.U.G. nr. 34/2006, a societății ECULDA S.R.L. ca auditor statutar. în vederea auditării situațiilor financiare ale societății CLUJ INNOVATION PARK S.A. aferente anului 2014, precum și cu semnarea actului constitutiv actualizat al societății.

Art. 3. Cu îndeplinirea tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj se mandatează directorul general al societății Cluj Innovation Park S.A., domnul Alexandru Coroian.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Serviciul Juridic contencios, Direcția Economică, Direcția Tehnică și societatea CLUJ INNOVATION PARK S.A.


Președinte de ședință, Jr. Csoma Bo

Contra^mn Secretarul Jr. Auror

Nr. 109 din 9 martie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)