Hotărârea nr. 1084/2017

Hotărârea 1084/2017 - Încetarea aplicării Hotărârii nr. 686/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 14) începând cu data de 01.01.2018.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării Hotărârii nr. 686/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 14) începând cu data de 01.01.2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării Hotărârii nr. 686/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 14) începând cu data de 01.01.2018 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 569225/49/12.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale - prin care se propune încetarea aplicării Hotărârii nr. 686/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 14, începând cu data de 01.01.2018;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la Hotărârea—nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Nota de constatare nr. 590/04.12.2017 a Direcției Inspecție și control și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Nr. 1084 din 19 decembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)