Hotărârea nr. 1082/2017

Hotărârea 1082/2017 - Încetarea aplicării Hotărârii nr. 681/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 4, 5, 6, 8, 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11) începând cu data de 01.01.2018.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării Hotărârii nr. 681/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 4, 5, 6, 8, 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11) începând cu data de 01.01.2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării Hotărârii nr. 681/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 4, 5, 6, 8, 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11) începând cu data de 01.01.2018-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 569366/49/12.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale - prin care se propune încetarea aplicării Hotărârii nr. 681/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 4, 5, 6, 8, 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11, începând cu data de 01.01.2018 ;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la Hotărârea—nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Nota de constatare nr. 647/11.12.2017 a Direcției Inspecție și control și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 01.01.2018 se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 681/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 2, 4, 5, 6, 8, 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 11, având în vedere remedierea situației imobilului potrivit Notei de constatare nr. 647/11.12.2017 aDirecției Inspecție și control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 1082 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)