Hotărârea nr. 1080/2017

Hotărârea 1080/2017 - Încetarea aplicării Hotărârii nr. 672/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31) începând cu data de 01.01.2018.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind încetarea aplicării Hotărârii nr. 672/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31) începând cu data de 01.01.2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării Hotărârii nr. 672/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31) începând cu data de 01.01.2018 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 574747/49/14.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale - prin care se propune încetarea aplicării Hotărârii nr. 672/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, începând cu data de 01.01.2018;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la Hotărârea nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Nota de constatare nr. 675/14.12.2017 a Direcției Inspecție și control și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 01.01.2018 se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 672/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, având în vedere remedierea situației imobilului potrivit Notei de constatare nr. 675/14.12.2017 a Direcției Inspecție și control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 1080 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)