Hotărârea nr. 1078/2017

Hotărârea 1078/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 20-22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str.

Moților nr. 20-22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 20-22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564877/49/11.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 20-22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 20-22, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 20-22, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.

Nr. 1078 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1078/2017

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 20-22, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. Iosif Aurelia — ap. 1

 • 2. Man Radu Cristian, Man Maria-Lucia - ap.2

 • 3. Demeter Nicolae, Demeter Elisabeta, Demeter Iudita - ap. 3

 • 4. Bonis Endre - ap.4

 • 5. Bonis Gyorgy - ap.5

 • 6. Bonis Gyorgy—apA-------------------------------

 • 7. Bonis Gyorgy - ap.6A

 • 8. Naghi Diana Loredana - ap.7

 • 9. Gog Calin Andrei, Gog Adina - ap.8 lO.Iusan Tudorita- ap.9

 • 11. Bonis Gyorgy - ap. 10

 • 12. Bonis Gyorgy - ap.lOA

 • 13. SC SIFI CLUJ RETAIL SA- ap.l 1

 • 14. Eckstein Covaci Edita, Eckstein Otto Gheorghe - ap. 12 15.Secara Ioan, Secara Maria- ap.13

 • 16. Aschilean Vaier - ap.15

 • 17. Ban Silvia- ap.16

 • 18. Mile Maria Sanda - ap. 18

 • 19. Hambrik Ana Monika, Hambrik Eniko, Hambrik

 • 20. Boros Aurora - ap. 20