Hotărârea nr. 1076/2017

Hotărârea 1076/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 120, proprietatea d-nei Popa Eva Magdalena și a d-lor Remisovszky Vladimir și Teleky Bela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 120, proprietatea doamnei Popa Eva Magdalena și a domnilor Remisovszky Vladimir și Teleky Bela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 120, proprietatea doamnei Popa Eva Magdalena și a domnilor Remisovszky Vladimir și Teleky Bela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564602/49/12.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 120, proprietatea doamnei Popa Eva Magdalena și a domnilor Remisovszky Vladimir și Teleky Bela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrij ită;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea, nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 120, proprietatea doamnei Popa Eva Magdalena și a domnilor Remisovszky Vladimir și Teleky Bela.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 120, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințezi Dirgcțial înqpozite si taxe locale.


Nr. 1076 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)