Hotărârea nr. 1075/2017

Hotărârea 1075/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564813/49/11.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 1075 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

f                                                             l                  »

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ANEXĂ LA H.C.L. NR.’ 1075/2017


Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 1, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. Cobe Anastasia — ap. 1

 • 2. Calbureanu Victor - ap.2

 • 3. Todea Ioan Vasile - ap. 4

 • 4. Vesa Ștefan Cristian - ap.5

 • 5. Nutescu Larisa - ap.6-----


 • 6. Andro Ioan Gligor - ap.7

 • 7. SC AEROTRAVEL SRL - ap.8

 • 8. Mihuț Anca Daniela - ap.9

 • 9. Maniu Zincuta - ap. 10


 • 10. Guta Aurel Marcel, Guta Vasilica LidiaX^p. 11 J 11 .Nagy Aniko Ecaterina, Di Palma A

 • 12. Mihali Ioan, Mihali Crucița - ap. 15/

 • 13. Mereu Gica, CemaNunuca- ap. 16


  '(j/ O/ V/

  11 J u v/