Hotărârea nr. 1073/2017

Hotărârea 1073/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI _ CLUJ-NAPOCA ..


HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, IA, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, IA, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564822/49/12.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, IA, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, IA, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016.


(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1073/2017


Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. Cristea Claudiu, Cristea Romana - ap.l

 • 2. Panduru Iuliu, Panduru Ildiko - ap. IA

 • 3. Panduru Iuliu, Panduru Ildiko - ap.2

 • 4. Szabo Iosif- ap.3

 • 5. Ghiran Ioan, Ghiran Livia Dorina - ap.4

 • 6. Ghiran Ioan, Ghiran Livia Dorina—apA


 • 7. Balogh Domokos - ap.6

 • 8. Barla Attila, Barla Iuliana Elisabeta - ap.8

 • 9. Vitan Sandor, Vitan Maria - ap.9

 • 10. Ban Oliver Laurentiu, Ban Daniela Simona - ap. 10

1 l.Borsos Szabolcs, Borsos Katalin Kinga- ap.l 1

 • 12. Petean Julia- ap. 12

 • 13. Boanca Iemina, Boanca Iosif, Boanca Ioan, Boanca Beniamin, M61<fcv

  ia, PiJxțea Angela,


Bentea Lidia - ap. 13

14.SC ELIPSA COMERȚ SRL - ap. 14