Hotărârea nr. 1072/2017

Hotărârea 1072/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

ia®®?


Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564837/49/11.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijit;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr.

1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;


Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

g

■?

§


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 16, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 16, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 1072 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


r


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. Nr/1072/2017

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 16, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. Precup Fabiola, Bota Fabiola, Adamescu Maria, Pop Leonida, Pop Eugen - ap.l

 • 2. Sipos Liviu, Sipos Adriana - ap.2

 • 3. Chesaan Maria - ap. 3

 • 4. Precup Fabiola, Bota Fabiola, Adamescu Maria, Pop Leonida, Pop Eugen - ap.4

 • 5. Corpodean Laura Augusta, Corpodean Cristinel - ap.5

 • 6. Precup Fabiola, Bota Fabiola, Adamescu Maria, Pop Leonida, Pop Eugen - ap.6

 • 7. Precup Fabiola, Bota Fabiola, Adamescu Maria, Pop Leonida, Pop Eugen - ap.7

 • 8. Lupan Alexandru — ap.8

 • 9. Tosa Ecaterina - ap.9

 • 10. Kelemen Ferencz-Andras- ap. 10

11 .Moldovan Maria - ap. 11

 • 12. Papp Ștefan - ap. 12

 • 13. Precup Fabiola, Bota Fabiola, Adamescu Maria, Pop Leonida, Pop Eugen - ap.14

 • 14. Csanyi Olga-ap.15

15.Scerbac Dan - ap.16

 • 16. Pop Bidian Virgil Vasile, Pop Bidian Lia - ap. 17

 • 17. Deac Gheorghe, Deac Livia — ap.19

 • 18. Muranyi Isabela - ap.20 19.Sferlea Călin - ap.21 2O.Ceghezi Maria - ap.23

21 .Marc Lucreția Viorica, Marc Viorel - ap.24

22.Jucan Viorel - ap.25

23 .Precup Fabiola, Bota Fabiola, Adamescu Maria, Pop Leonida, Pop Eugen - ap.26 24.Dumitriu Sorina Luminița, Dumitriu Radu - ap.27

25.0pfermann Teodora Elisabeta - ap.28

 • 26. Precup Fabiola, Bota Fabiola, Adamescu Maria, Pop Leonida, Pop Eugen - ap.29


 • 27. Kardos Erzsebet, Buzas Lajos - ap.30

 • 28. Precup Fabiola, Bota Fabiola, Adamescu Maria, Pop Leonida, Pop Eugen -29.1rofti Gheorghe, Irofti Viorica - ap.32

 • 30. Kiss Viorica - ap.33

 • 31. Precup Fabiola, Bota Fabiola, Adamescu Maria, Pop Leonida, Pop Eugen -

 • 32. Precup Fabiola, Bota Fabiola, Adamescu Maria, Pop Leonida, Pop Eugen -

 • 33. Precup Fabiola, Bota Fabiola, Adamescu Maria, Pop Leonida, Pop Eugen-