Hotărârea nr. 1066/2017

Hotărârea 1066/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 572340/49/13.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea, nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 705/2016, Hotărârii nr.190/2017, Hotărârii nr.191/2017 si Hotărârii nr.259/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr, 1066 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ANEXĂ LA H.C.L. NR. ’ 1066/2017

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 32, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

  • 1. SC ALMANARINVEST SRL - ap. 1

  • 2. SC ALMANAR INVEST SRL - ap.2

  • 3. SC ALMANAR INVEST SRL - ap.3

  • 4. SC ALMANAR INVEST SRL - ap.4

  • 5. SC ALMANAR INVEST SRL - ap.5

  • 6. SC ALMANAR INVEST SRL - ap.9


  • 7. SC NICO CLAUS IMPORT EXPOR

  • 8. SC SELUNIC SRL - ap. 15 9.SC SELUNIC SRL - ap. 16

10.SC ALMANAR INVEST SRL