Hotărârea nr. 1064/2017

Hotărârea 1064/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

;<u,                   HOTĂRÂRE

privind, majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1,

  • 2. 3, 4,.5, 6, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564832/49/11.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.

Nr. 1064 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1064/2017

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

  • 1. lordache Ioana Mihaela - ap. 1

  • 2. Pastor Gheorghe - ap.2

  • 3. Fagadar Nicolae, Fagadar Ana - ap. 3

  • 4. Kelemen Elisabeta - ap.4

  • 5. Vladut Septimiu Florin, Vladut Codruta MarȚ»,-!ap,.5 ~ —

  • 6. Al-Rekabi Warid, Al-Rekabi Ioana Sorină -Qa

  • 7. Zsigmond Ilka - ap.8