Hotărârea nr. 1063/2017

Hotărârea 1063/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 86, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 86, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrij ită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 86, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 570746/49/13.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 86, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. £27/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cui modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 86, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 86, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Nr, 1063 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR.’ 1063/2017

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 86, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

1. Sztankovics Laszlo, Sztankovics Eva, Lukacs Judit, Maksay Maria, Nagy Antal Istvan, Nagy Edith Maria, Marton Ladislau, Martin Laszlo Rezso - ap. 1

2.Sztankovics Laszlo, Sztankovics Eva, Lukacs Judit, Maksay Maria, Nagy Antal Istvan, Nagy Edith Maria, Marton Ladislau, Martin Laszlo Rezso - ap.2

3.Sztankovics Laszlo. Sztankovics Eva. Lukacs Judit, Maksay Maria, Nagy Antal Istvan, Nagy Edith Maria, Marton Ladislau, Martin Laszlo Rezso - ap.3

4. Drai Jean-Louis Hendri Andre - ap.4

5.Sztankovics Laszlo, Sztankovics Eva, Lukacs Judit, Maksay Maria, Nagy Antal Istvan, Nagy Edith Maria, Marton Ladislau, Martin Laszlo Rezso - ap.5

6.Meșter Mariana - ap.6

7.Sztankovics Laszlo, Sztankovics Eva, Lukacs Judit, Maksay Maria, Nagy Antal Istvan, Nagy Edith Maria, Marton Ladislau, Martin Laszlo Rezso - ap.7

8.Ruha Angelica - ap.8

9.Sztankovits Laszlo, Sztankovics Eva - ap.9


10.Sztankovics Laszlo, Sztankovics Eva, Lukacs Judit,

Maria, Marton Ladislau, Martin Laszlo Rezso - ap. 10