Hotărârea nr. 1062/2017

Hotărârea 1062/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cuza Vodă nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CQNSÎLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

'.i A

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, IA, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cuza Vodă nr.

16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, IA, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cuza Vodă nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

;     , Analizând Referatul nr. 564790/49/11.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se

propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, IA, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Cuza Vodă nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

''    " în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr.

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 172016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Gi'oikme i*

■_ IA. lArff 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, IA, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca,! str. Cuza Vodă nr. 16, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Mic Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Cuza Vodă nr. 16, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


i 1 Avț j T.

Nr. < U 062 diii 19 decembrie 2017 '(,H;otărârca a fost adoptată cu 22 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NA POC A

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1062/2017 gT'l'V/A- 'L

r

A ■>        \          ■ ,

J-î 'Țp.; . f ;;

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Cuza Vodă nr. 16, cărora li se aplică majorarea UON.S f                              impozitului cu 500 %

UVUT A

zi'k'Ț.V Âî

lî.'Țimgu Lucia Maria, Lungu Valentin, Lungu Eleonora Monica- ap.l

X Hali Adriana - ap. 1A

  • 3. Buciuman Adrian Ioan, Pop-Buciuman Ioana Gabriela - ap. IB

  • 4. Buciuman Adrian Ioan, Pop-Buciuman Ioana Gabriela-ap. 2

  • 5. Giurgiuman Gheorghe, Giurgiuman Monica-Laura - ap.3

  • 6. Lungu Lucia Maria, Lungu Eleonora Monica, Lungu Valentin, Terdic Marius Tudor-ap.4

  • 7. Marton Adalbert - ap.5

  • 8. Costin Marin - ap.6

  • 9. Smeu Nicolai, Smeu Ludmila Emilia-ap.7

  • 10. Alexei Mircea, Alexei Monica Doina Gloria - ap.8

11 .M'ikulaj-Gyulai Margareta - ap.9 12;.Giiirgiuman Gheorghe, Giurgiuman


  • 13, ’Moisa Eugen-Irimie, Moisa Lucica-

  • 14. Li.ingu Eleonora, Lungu Lucia, Lungu l 5T.ungu Eleonora, Lungu Lucia, Lungu j 6.Lungu Eleonora, Lungu Lucia, Lungu


I ii AL1’ 'i'i.Moj T mȚLA g A-

1            Ei‘

r