Hotărârea nr. 1060/2017

Hotărârea 1060/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3,4,5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 201 8, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564881/49/11.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3-, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/201 7 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ud               HOTĂRĂȘTE:

U-

T Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 17, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 17, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


SpMl 1

Nr, 1060 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚULCLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1060/2017


Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr. 17, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

RLÎA'L .    '■

3. Eeâliu Măria - ap. 4


.1.1 Țo’pescu George Liviu - ap.2 27Gsfeitiad'ia Cristina Sanda - ap.3 4. Pavelka Zollan. Pavelka ElisabecP-