Hotărârea nr. 106/2017

Hotărârea 106/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 306/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 314860).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 47.280 lei, cu titlu de despăgubiri materiale și a sumei de 1.000 lei, cu titlu de daune morale, către FELECAN RADU și FELECAN ANA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de de 47.280 lei, cu titlu de despăgubiri materiale și a sumei de 1.000 lei, cu titlu de daune morale, către FELECAN RADU și FELECAN ANA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 506/411/23.02.2015, al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 47.280 lei, cu titlu de despăgubiri materiale și a sumei de 1.000 lei. cu titlu de daune morale, în baza Sentinței civile nr. 181/2014, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 9761/117/2013,

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 181/2014, definitivă și executorie; Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 47.280 lei, cu titlu de despăgubiri materiale și a sumei de 1.000 lei, cu titlu de daune morale, în baza Sentinței civile nr. 181/2014, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 9761/117/2013, definitivă și executorie.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 106 din 9 martie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)