Hotărârea nr. 1059/2017

Hotărârea 1059/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (cotă de ½), 19, 20, 21, 22, 24, 25-26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI '   ; CLUJ-NAPOCA

i L'ii >        1 ■

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2,3,4, 5,6, 7-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (cota de 1/2), 19, 20,21,22, 24, 25-26,28,29,31, 32,33,34,35,36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 201 8, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21,22, 24, 25-26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

v C’NSuAnalizând Referatul nr. 564851/49/11.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1,,2l3J4, 5, 6. 7-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (cota de 1/2), 19, 20, 21, 22, 24, 25-26, 28, 29, 31, 3.2, 33, 34, 35, 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


L.,:'V7;V V

i ArL 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, I 8 (cota de 1/2), 19, 20, 21,22, 24, 25-26, 28, 29, 3 1, 32, 33, 34, 35, 36 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


iVl/pC V:

L V

NL 31.059 dlin 19 decembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1059/2017

i/.i.Ți’u','. Ț

L.';      - ;■

(ȚtaLi'K

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

Ț; Eparhia Reformată din Ardeal - ap. 1 2::Eparhia Reformată din Ardeal - ap.2 3. Buzas O|ga—ap^s---------------


221lpșalDaftiela Ioana - ap.22 23'Jslrate Zeno Teodot - ap.24 24:Gwlic Ir’ina Lucia - ap.25-26 2'5!Țicala Vasile Gelu, Ticala Cristina-26!Szocs Otto, Szocs Erzsebet - ap.2