Hotărârea nr. 1055/2017

Hotărârea 1055/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4/I, 4/II, 4/III, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4/1, 4/II, 4/III, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr.

22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4/1, 4/II, 4/III, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564547/49/11.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4/1, 4/II, 4/III, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4/1, 4/II, 4/III, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 1055 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1055/2017

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22, cărora Ii se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. Kory Mercea Marinela Simona - ap. 1

 • 2. Vama Ecaterina Lucia - ap.2

 • 3. Madru-Krakkai Adrian - ap. 3

 • 4. Madru-Krakkai Adrian, Madru-Krakkai Beatrix - ap.4/I

 • 5. Salagean Mircea, Salagean Maria Melinda - ap.4/II

 • 6. Salagean Mircea, Salagean Maria Melinda - ap.4/III

 • 7. Mureșan Anton Florin, Mureșan Nelu Marius - ap.5

 • 8. Bile Constantin, Bile Daniela Andreea - ap.6

 • 9. Vizhanyo Carol Iuliu - ap.7

 • 10. Madru-Krakkai Adrian - ap. 8

 • 12. Madru-Krakkai Adrian, Madru-Krakkai Beatrix - ap. 9

 • 13. SCAUTOCOM IMPEXSRL-ap. 10


 • 14. Madru-Krakkai Adrian, Madru-Krakkai

 • 15. Madru-Krakkai Adrian, Madru-Krakkai