Hotărârea nr. 1053/2017

Hotărârea 1053/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13/I, 13/II, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13/1, 13/H, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13/1, 13/11, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564712/49/11.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13/1, 13/11, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13/1, 13/H, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 19, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 19, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 1053 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1053/2017

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 19, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

  • 1. Roșu Laura Ioana—apN---------------------

  • 2. Iordache Ana, Iordache Sergiu - ap.2

  • 3. Dall Ara Michele, Femea Dana Maria - ap. 2A

  • 4. Danciu Ioan, Danciu Viuca - ap.3

  • 5. Panele Csenge Zsuzsanna - ap.4

  • 6. Mild Susana-ap.5

  • 7. Crișan Partenie Vasile, Crișan Maria Doina - ap.7

  • 8. Dall Ara Michele, Femea Dana Maria - ap. 8

  • 9. Machis Ioana - ap.9


lO.Onofrei Ana, Onofrei Cornel - ap. 12       .


11 .Oniga Ioan Vasile, Oniga Ioana ComșMaO ă " l2.Perte Marius Dănuț- ap. 13/II !3.Concioiu Ecaterina, Concioiu Miha