Hotărârea nr. 105/2017

Hotărârea 105/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 305/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului, identificat prin nr. cad. 320796).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69400 din 19.02.2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 201 5 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială. în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora categoriilor de persoane defavorizate;

Reținând prevederile art. 9 alin (5), ari. 11 lit. ”e” și art. 15 alin (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4, lit. ”a". 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (I) Se aprobă alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora următoarelor categorii de persoane defavorizate:

  • a) persoane cu handicap grav și accentuat;

  • b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror drepturi lunare cumulate nu depășesc suma de 700 lei;

  • c) șomeri indemnizați și șomeri neindemnizați;

  • d) beneficiari de ajutor social și de alocație pentru susținerea familiei.

(2) întocmirea listelor cu categoriile de beneficiari prevăzuți la alin (1) se face de către Direcția de Asistență Socială și Medicală cu sprijinul Casei Județene de Pensii Cluj. Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Cluj și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj.

Art. 2. Distribuirea ajutoarelor alimentare va fi făcută de două ori în cursul anului 2015.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Nr. 105 din 9 martie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)