Hotărârea nr. 1046/2017

Hotărârea 1046/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12-13, 14, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12-13, 14, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564872/49/12.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12-13, 14, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr.983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12-13, 14, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 1046 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1046/2017

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

  • 1. Serdean Carmen Augustiona, Alvarnaz Corina Sanda, Bindas Maria - ap.l

  • 2. Molitor Adrian - ap.2

  • 3. Trifu Razvan Trifu Nicoleta Liliana - ap. 3

  • 4. Balta Ioan, Balta Ileana - ap.4

  • 5. Pojar Petru, Pojar Lucia Mariana—&pA-----

  • 6. Dobrescu Eugeniu - ap.7

  • 7. Farcas Raluca, Farcas Adrian Radu - ap.8

  • 8. Vodă Maria - ap.9

  • 9. Cordis Horia, Cordis Serban, Cordis Victor- a lO.Ionasca Ștefan Valentin, Ionasca Nicoleta 11 .Banffy Iosika Imre Laszlo - ap. 15