Hotărârea nr. 1044/2017

Hotărârea 1044/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,23, 23A, 23B, 24, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 512986/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea nomelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23A, 23B, 24, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1044/2017

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 66, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. Pop Viorica - ap. 1

 • 2. Baciu Mircea Cosmin, Baciu Gyongyi - ap.3

 • 3. Danciu Mircea Cosmin, Danciu Violeta - ap. 4

 • 4. Pop Bogdan Mihai, Pop Ioana - ap.6

 • 5. Molnar Eva Susana - ap.7------------------


 • 6. Ighian Brăduț Nicolae, Ignat Dalia Angela - ap.8

 • 7. Sabau Grigore Cornel - ap.9

 • 8. Vaideanu Daniel Emilian, Vaideanu Gheorghina Claudia- ap.lO/B

 • 9. Vaideanu Aurelia - ap. 10

 • 10. Birtocean Lavinia, Dumitru Ioan, Iuhos Marius, Iuhos Janos, Piesa Aurora - ap.13

 • 11. Marinau Bogdan Doru-ap.14

 • 12. Birtocean Dumitru Ioan, Birtocean Lavinia Simona - ap. 15

 • 13. Feldrihan Viorel, Feldrihan Viorica Marinca- ap.16

 • 14. Persa Rosina Ioana - ap. 17

 • 15. Platica Mihai, Keszeg Agnes - ap. 18 16.0chis Ioan, Ochis Maria Carmen- ap. 19

17.Curtean Ioan, Curtean Maria Saveta- ap.21

18.Dumitrascu Doina, Dumitrascu Marius, Szilagyi Maria Dana, Dinca Cristina - ap.22 19.1onel Alexandru Ioan, Ionel Maria - ap.23 2O.Sfarlea Dorel - ap. 23A 21.Sfarlea Dorel - ap. 23B 22.Mureșan Alexandru, Mureșan Victoria/-*ap 23.SC BUCEGI IMPORT EXPORT SRL