Hotărârea nr. 1043/2017

Hotărârea 1043/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 16, 17, 18, 19 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 A, 14, 16, 17, 18, 19 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

■Consiliul local al municipiului-Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cil anul 201 8, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12, 13, 13 A, 14, 16, 17, 18, 19 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564573/49/12.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 A, 14, 16, 17, 18, 19 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr.983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

; Văzând avizul comisiei de specialitate;

.v Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locăîe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dîĂșȘVa' Ți iiiitfre r )•

HOTĂ RĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 16, 17, 18, 19 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

; Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1043/2017

;i Ț.:

' Ț '■! L i-

Lista. cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 37, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • 1. SC INTRA MUROS PROPERTIES SRL - ap.2

 • 2. SC INTRA MUROS PROPERTIES SRL-ap.3

 • 3. SC INTRA MUROS PROPERTIES SRL-ap.4

 • 4. Miclaus Maier Andreas Erich - ap.6

 • 5. Dranga Gabriel Tiberiu - ap.7

 • 6. SC INTRA MUROS PROPERTIES SRL - ap.8_________

 • 7. Pop Micheal, Yurelkis Gonzalez Betancourt-ap.9

 • 8. Rafan Tarcisiu Călin, Rafan Tarcisiu Maria Gabriela - ap. 10

 • 9. Rafan Tarcisiu Călin, Rafan Tarcisiu Maria Gabriela - ap. 11 10.SC INTRA MUROS PROPERTIES SRL-ap.12

11.SC INTRA MUROS PROPERTIES SRL-ap.13 12..SC 1XTRA MUROS PROPERTIES SRL-ap.l3A 13.SC INTRA MUROS PROPERTIES SRL - ap. 14


 • 14. Pop Cornel, Pop Anghela Maria - ap. 16

 • 15. Pop Flaviu Mircea - ap. 17

 • 16. SC GEDEON RICHTER FARMACIA S

I 7. SC IRIDAN IMPORT EXPORT SRL -li:>CR Ț. jigjWȚlL > .LhSC K.