Hotărârea nr. 1042/2017

Hotărârea 1042/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

».• <

9/v. f                                                       -

.                      HOTA RARE

’■

pljvjjțițj majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, , 3,4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11, ca urmare a constatării ,     ...7- M                          stării tehnice de clădire neîngrijită

fftWT i j.t.Lî A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1,3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. II, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564728/49/12.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1,3,4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2,015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, guiniodiific^rile și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabijir^ a.,criterii lor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018; '

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

1    . Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11, se încadrează în categoria

Clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de iiegulamențul aprobat prin II.C.L. nr. 343/2016.

ROMÂNIA

juȘ'etulcluj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU1-NAPOCA

PlRpCȚlA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXA LÂ H.C.L. NR.’l 042/2017

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr, 11, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %


INagy lldiko Margit - ap. I

2. Nichita Cristian, Nichita Rodica Oana - ap. 3

S.i lăh'ko. Aghcs - ap.4

4),liBăi'bdsu-Mihail, Barbosu Cabiria

  • 5. Kevesz Alexandru, Revesz Elisaoeftf

  • 6. Bretter Edita - ap.8

  • 7. Stanca Răzvan Andrei - ap.9 ’


.'■■dțU L

'îhîm.o du