Hotărârea nr. 1041/2017

Hotărârea 1041/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 și 25 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24 și 25 din clădirea situată în Cluj-.   ■ Napoca, str. David Francisc nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

FtUĂM iu,

. , . . Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 201 8, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21, ^2,.23, 24 și 25 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564805/49/12.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 și 25 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a- criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului. Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/201 7 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 20.18;,... m

■Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 și 25 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.

ROMÂNIA

JUDEȚUUCLUJ

C.ONSIlîlU'L LOCAL AL MUNICIPIULUI UEU.I-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR.’ 1041 /2017

E i Lista ca proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21, cărora li se aplică ■ <NS I; ■!                        majorarea impozitului cu 500 %

CȚ U.<- ."si T

i'W •• ;

 • 1. Episcopia Unitariană - ap. 1

 • 2. SC KLIMAX IMPORT EXPORT SRL - ap.2

 • 3. Episcopia Unitariană - ap.3

 • 4. Episcopia Unitariană-ap.4

 • 5. Turei Lucian-Mihaela, Verdes Vasile Radu - ap.5

 • 6. Episcopia Unitariană - ap.6

 • 7. Ilea Arghir, Ilea Daniela Ioana-ap.7

 • 8. Episcopia Unitariană-ap.8

 • 9. Flueraș Bogdan - ap.9

 • 10. Episcopia Unitariană - ap. 10 El Episcopia Unitariană - ap.l 1

l^.iMoldovaij Cosmin Alexandru, Mihali Ionel - ap. 12

I 3,Necillceă-Sampetrean Mircea Radu, Tanti Doina-ap. 14 lĂTipiscopia Unitariană - ap. 15 15,Episcopia Unitariană - ap. 16


I O.Csapo Jozsef Levente - ap. 17 !7.Oros Vasile Viorel, Oros Maria Raluca 1 8.Sisak Tamas, Sisak Camelia Isabela

 • 19. 'Ilutiu Vincent, Ilitiu Marcela - ap.20

 • 20. Zaharia Daniela Lucia - ap.21

 • 21. Botusan Dimitrie, Butusan Ana - ap. 22

 • 22. Episcopia Unitariană - ap.23

 • 23. Dumut Mihai, Dumut Lucia-ap.

 • 24. Episcopia Unitariană - ap.25

itT.Lp'iv A. Ți Ep.ise Ai

CLAife-v CV LI ■ Ț : Ș jrfiEp .   ■