Hotărârea nr. 1040/2017

Hotărârea 1040/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 4 – str. Brassai Samuel nr. 5, proprietatea Asociației Culturală Minerva, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL. LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

•                       V;

H O T Ă R Â R E

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 4 - str. Brassai Samuel nr. 5, proprietatea Asociației Culturală Minerva, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 201 8, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 4 - str. Brassai Samuel nr. 5, proprietatea Asociației Culturală Minerva, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

, ; ;\:s .Analizând Referatul nr. 564607/49/11.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 4 - str. Brassai Samuel nr. 5, proprietatea Asociației Culturală MîWervâ, caurmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

i:?U:;; > în 'conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/20’16 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr, 227/2015 privind Codul fiscal, cp'imodificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 ai. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

prpjta'i'C t,

CTiFiĂN .Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea; situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 4 - str. Brassai Samuel nr. 5, proprietatea As'QCiâției Culturală Minerva.

22/COI Ai;t. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 4 - str. Brassai Samuel nr. 5, se îndâdregză; în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.