Hotărârea nr. 104/2017

Hotărârea 104/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 304/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 251B provizoriu, identificate prin nr. cad. 315720, 319091 și 320973).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei de 100.000 lei. reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor acordate în unitatea mobilă din zona rampei de gunoi

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală a sumei dc 100.000 Ici. reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor acordate în unitatea mobilă din zona rampei de gunoi - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75.641/803/25.02.2015 al Serviciului Protecția copilului, familiei și dezvoltare comunitară din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune aprobarea suportării din bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, de la capitolul 68.02 "Asigurări și asistență socială”, a sumei de 100.000 lei. reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor acordate în unitatea mobilă din zona rampei de gunoi;

Reținând prevederile art. 66 alin (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale și ale art. 5 alin (3), art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind promovarea și protecția drepturilor copilului, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39. alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă suportarea din bugetul pe anul 2015 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, de la capitolul 68.02 "Asigurări și asistență socială", a sumei de 100.000 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor acordate în unitatea mobilă din zona rampei de gunoi, respectiv 9 Ici porția/zi/copil.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală și Cantina de ajutor social și pensiune.


Nr. 104 din 9 martie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)